A A A a a
Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Program turnusu powinien zawierać elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej oraz obejmować zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz inne wynikające ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzględnieniem zajęć indywidualnych i grupowych.
 
Celem turnusu rehabilitacyjnego jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Turnusy rehabilitacyjne organizowane są przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Turnus odbywa się w zorganizowanej grupie, liczącej nie mniej niż 20 uczestników i trwa nie krócej niż 14 dni.


Kto może skorzystać z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie?
Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te, które posiadają ważne orzeczenie o:


1. zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub


2. całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub


3. niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:
1. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,

3. turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,

4. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,

5. złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

6. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.


Zgodnie z zasadami dofinansowania zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10e.)  o dofinansowanie może się ubiegać osoba, której dochód nie przekracza:
• 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
W przypadku, gdy powyższe kwoty są przekroczone dofinansowanie będzie pomniejszone  o wielkość przekroczenia tych kwot. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia powyższych kwot dochodu. Decyzję w tym zakresie podejmują odpowiednie centra pomocy.

 

Jak uzyskać dofinansowanie?

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.O dofinansowanie może wystąpić osoba niepełnosprawna zamieszkała w miejscowości znajdującej się na obszarze działania danego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także bezdomna osoba niepełnosprawna przebywająca na terenie powiatu.

 

Kolejność postępowania osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie:
1. W odpowiednim Centrum Pomocy Rodzinie należy pobrać i złożyć "Wniosek o przyznanie dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym" oraz wypełniony przez opiekującego się lekarza "Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny" wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udział opiekuna. Należy również złożyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności. Dokumenty te mogą być złożone osobiście przez osobę zainteresowaną, za pośrednictwem rodzica, opiekuna, bądź organizatora turnusu.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. 

Wnioski nie zrealizowane z powodu braku środków PFRON wraz z końcem roku tracą ważność i nie przechodzą do rozpatrzenia na rok następny. W związku z tym aby ponownie starać się o dofinansowanie należy złożyć nowy wniosek w roku bieżącym.

2. Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o brakach formalnych wniosku, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nie usunięcie braków we wskazanym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

3. Wniosek o dofinansowanie rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Wnioskodawca zostaje poinformowany na piśmie o decyzji, w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.

4. Po otrzymaniu decyzji o dofinansowaniu należy w terminie 30 dni nie później jednak niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu poinformować centrum pomocy
o wybranym turnusie. Należy pamiętać, że wybrany turnus musi być zgodny
z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza zawartymi we wniosku. Wybrany ośrodek musi też być dostosowany do dysfunkcji osoby niepełnosprawnej.

5. Centrum pomocy po sprawdzeniu zgodności wybranego turnusu z wymogami formalnymi   i potwierdzeniu możliwości uczestnictwa osoby niepełnosprawnej na danym turnusie przekazuje organizatorowi dofinansowanie w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia organizatora, jednak nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego turnusu.


Wysokość dofinansowania wynosi:

1. 30 % przeciętnego wynagrodzenia (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale) - osoba niepełnosprawna ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna w wieku do 16 roku życia osoba niepełnosprawna w wieku 16-24 lat ucząca się i niepracująca, bez względu na stopień niepełnosprawności.

2. 27 % przeciętnego wynagrodzenia osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

3. 25 % przeciętnego wynagrodzenia osoba niepełnosprawna z lekkim 

stopniem niepełnosprawności
4. 20 % przeciętnego wynagrodzenia opiekun osoby niepełnosprawnej
5. 20 % przeciętnego wynagrodzenia osoba niepełnosprawna zatrudniona w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
W sytuacji znacznego niedoboru środków PFRON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb dofinansowanie może zostać obniżone o 20% powyższych kwot, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiowa osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

 

Podstawa prawna

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694),

• Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2014, Poz. 1937).

 

 


 Uchwała nr 50/265/2016 Zarządu Powiatu Lubaczowskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.

 


Licznik odwiedzin: